"ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ

และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้"

For More Photos Click " Fellowship" ! --------------------------------------------------------------------------------->^^^