ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.blessingayutthaya.weebly.com/

เพลงชีวิตเพลงคริสเตียน: 

ปี่ยมรักจนเต็มล้น:
เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จม
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู  ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด

** นี่คือข่าวสำคัญที่สุดในหัวใจ  พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
แห่งความรัก พระคุณและเมตตา

ที่เมืองเบธเลเฮม ที่เคยเงียบเหงา ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
ตะวันเริ่มทอแสงประกายแห่งความหวัง ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา (**) 

Because of His love, For all mankind
He gave Jesus Christ, For you and me
Laid in a manger, His name was Jesus
The King of kings, The Lord of lords 

** And this is the good news 
Crying out from our hearts
The sovereign Lord has come in our midst 
Turned our mourning into joy
Turned our darkness into light
With His Love His Mercy And Grace

O Bethlehem, You a little town
From North to South
Find Your peacefulness 
The Stars Shone Bright
With Hope Once Again
The name was proclaimed
The name of Jesus (**)

 

พรุ่งนี้ (Tomorrow)

พรุ่งนี้  เราจะได้พบอะไร  คงมีคำถามมากมาย 
ที่ไม่อาจรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

ไม่รู้ เราจะได้พบความสุข หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร
คงไม่อาจทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ

** พรุ่งนี้  ถ้าหากจะเจอปัญหา 
ขอฝากให้องค์พระคริสต์นำพา  ให้ผ่านเหมือนในวันนี้
พรุ่งนี้  แม้อาจจะดีจะร้าย  ไม่หวั่นไม่กลัวแต่ขอวางใจ 
ให้พระเยซูนำทาง

Tomorrow, nobody knows what lies beyond
And no one knows what it brings  
No one could have known,
What tomorrow holds or brings  

No one knows, peace be still in our lives
We rejoiced still not to cry 
No one could have known,
What tomorrow holds or brings  

** Tomorrow, no matter what I’ll have!
No matter what I have to face
I’ll do all things through Christ
Tomorrow, no matter good or bad!
I fear nothing, I trust in Him
In Jesus Christ my Lord 

พระเจ้าผู้ช่วยได้   (Mighty to save)

เราปรารถนาพระเมตตา       กับรักเที่ยงแท้ในพระองค์
ขอเมตตาลงมา       อภัยทุกครั้งเมื่อพลั้งผิด

ให้พบชีวิตในพระองค์       ความหวังแห่งปวงประชา

** พระเยซู       จอมราชาผู้ยิ่งใหญ่
ทรงนามว่าองค์ผู้เกรียงไกร       เป็นพระเจ้าผู้ช่วยได้
ชั่วนิรันดร์       จอมราชันของทุกคน
เพราะทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์
ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์

โปรดนำข้าในทางพระองค์       ให้พ้นความกลัวและความผิด
ขอเจิมชีวิตของข้า       ข้ามอบชีวิตให้พระองค์
กับทั้งความคิดที่เคยมี       ข้าขอยอมจำนน

***
ขอพระสิริเต็มทั่วทั้งโลกา
พวกเราร้อง
โดยพระสิริแห่งองค์จอมราชา

 

Everyone needs compassion
Love that never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness
The kindness of a Saviour
The hope of nations

** Saviour 
He can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me
All my fears and failures
Fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender

*** Shine Your light and let the whole world see
We’re singing
For the glory of the risen King

 

บทเพลงภายในดวงใจ  (Free to dance)

บทเพลงในดวงใจ       บทเพลงในวิญญาณ      
บทเพลงข้าที่ร้องสรรเสริญ       เป็นเพลงซ้องร้องความเป็นไท      
มอบถวายเป็นเพลงสรรเสริญ       โห่ร้องเมื่อท้อใจ      
เริงร่าเมื่อชื่นชม       ยินดีในรักของพระองค์

เป็นเพลงซ้องร้องความเป็นไท       มอบถวายเป็นเพลงสรรเสริญ

* ตัวข้าเป็นไทด้วยพระวิญญาณ ทรงเติมชีวิตด้วยรักนิรันดร์  (ซ้ำทั้งหมด) 

** พระเยซูรักและยกชูข้า       นำข้าถึงชัยชนะด้วยความยินดี

บทเพลงภายในดวงใจ       ข้าสรรเสริญพระนามพระองค์ 
พระเยซู ข้าร้องสรรเสริญ       เป็นบทเพลงที่ข้าขอเต้นรำสรรเสริญ
บทเพลงภายในดวงใจ      ข้าสรรเสริญพระนามพระองค์    

This song in my heart, this song in my soul
This song I was born to sing
It's Your song of freedom,  now I'm free to dance again

I'll sing in the darkness,  I'll laugh in the rain
Rejoice in Your love again
It's Your song of freedom,  now I'm free to dance again

Your Spirit brings me liberty
Your breath of life has set me free

**Jesus, Your love, it lifts me high
Gives me reason to run the race with joy
This song within me, Lord, will bless Your Holy name
Jesus, I'll dance before Your throne
Bring this heavenly sound to You alone
This song within me. Lord, will bless Your Holy name

ทุกวันเวลา  (Everyday)

ทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลาข้าอยากสรรเสริญ 
ทุกวันเวลาข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุดผู้สมควรสรรเสริญ

** ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจ   ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

ทรงเคลื่อนไหวในเราด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

ถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

Everyday … May You draw me close to You
Everyday … I know I can stand secure
Everyday I want to sing   Everyday give thanks to You
For Your name Most High, and worthy of our praises

** I worship You with all of my heart  
I worship You with all of my strength
A greatful heart I give to You my Lord Most High
Reveal Your heart again hear our cries,
The joy that plead for rain in my side
Lord I lift Your name on High forevermore

 

ความรักแห่งพระบิดาของเรา  
(How deep the Father's love for us)

 

ความรักแห่งพระบิดาของเรา  
มากมายเกินกว่าจะเข้าใจ 
ที่พระองค์ทรงประทานผู้ไถ่
ปลดปล่อยพวกเราพ้นความบาป

พระองค์ต้องทนทุกข์เพราะพวกเรา
พระเจ้าพระองค์ผู้ทรง
เมตตา
บาดแผลและรอยของคมทิ่มตำ
เพื่อทำให้เราได้
คืนดี


องค์พระเยซูที่บนกางเขน
ประทานชีวีเพื่อช่วยข้า
ยอมอายและยอมให้คนว่ากล่าว
หยาบคายและกล่าวโทษพระองค์

ความจริงก็คือข้าเป็นคนบาป
พระเจ้า
ประทานพระคริสต์ลงมา
บัดนี้ข้าจึงย้อนคืนชีวา
พระเยซู ไถ่ชีวิตคืน


ทุกวันเวลาข้าขอสรรเสริญ
จะอวดพระนามของพระองค์
หมดทั้งชีวิตข้าเชื่อมั่นคง   
พระเยซูทรงพระชนม์อยู่

พระคุณพระเจ้าที่ทรงประทาน  
ยิ่งทำให้ตัวข้าคิดได้ว่า
บาดแผลและรอยของคมทิ่มตำ
ปลดปล่อยพวกเราพ้นความบาป

How deep the Father's love for us,
How vast beyond all measure
That He should give His only Son
To make a wretch His treasure

How great the pain of searing loss,
The Father turns His face away
As wounds which mar the chosen One,
Bring many sons to glory

Behold the Man upon a cross,
My sin upon His shoulders
Ashamed I hear my mocking voice,
Call out among the scoffers

It was my sin that held Him there
Until it was accomplished
His dying breath has brought me life
I know that it is finished

I will not boast in anything
No gifts, no power, no wisdom
But I will boast in Jesus Christ
His death and resurrection

Why should I gain from His reward?
I cannot give an answer
But this I know with all my heart
His wounds have paid my ransom

ขอให้บ้านเต็มด้วยการเต้นรำ  (Hear Our Praises)

ขอให้บ้านเต็มด้วยการเต้นรำ   หนทางเต็มด้วยความยินดี
ขอพระเจ้ากำจัดความโหดร้าย   ด้วยคำอธิษฐานของเรา

 

**จากภูเขาสูง   ถึงบนแผ่นดิน 
ขอคำสรรเสริญ  ยกย่องพระองค์
จากสวรรค์  ถึงทุกชนชาติ 
ได้ยินเสียงเพลง ทั่วโลกา

 

ขอพระเจ้ากำจัดความมืดมิด เ มื่อเราเดินในทางพระองค์

ขอพระสิริเต็มทั่วโลกา  เหมือนสายน้ำเต็มท้องทะเล


ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

May our homes be filled with dancing
May our streets be filled with joy

 

May injustice bow to Jesus
As the people turn and pray

 

Chorus :

** From the mountain to the valley
Hear our praises rise to You

From the heavens to the nations
Hear our singing fill the air


May our light shine in the darkness
As we walk before the cross

May Your glory fill the whole earth
As the water over the seas

Bridge :

Hallelujah,  Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah